سایت مرکز آزمون

 

مراحل اجرایی ثبت نام ورودی جدید

 

، تقسیط و میزان علی الحساب شهریه ها

در شبکه های اجتماعی میهمان و میزبان شماییم.

راهنمای مانده بدهی یا بستانکاری

راهنمای دریافت شناسه

راهنمای واریز اینتر نتی